Login

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Online Hair Academy wordt wettelijk vertegenwoordigd door Millionways B.V. = hierna te noemen “Online Hair Academy”.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.
Klant: elke particulier die bij Online Hair Academy een opleiding afneemt, ofwel elk bedrijf of elke instelling dat bij Online Hair Academy een opleiding afneemt.
Cursusmateriaal: opleiding, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.
Opleiding: een door Online Hair Academy verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Online Hair Academy verzorgt ook opleidingen op locatie, klassikaal en via E-learning. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in meerdere modules.
Overeenkomst op afstand: een studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a BW.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Online Hair Academy en op alle door Online Hair Academy gesloten studieovereenkomsten, zijn de algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
2. Door inschrijving aan voor een opleiding aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Online Hair Academy wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de Online Hair Academy en de klant zijn overeengekomen.
4. In de gevallen waarin de betreffende studieovereenkomst en/ of de algemene voorwaarden niet voorzien, zal Online Hair Academy een regeling treffen naar redelijkheid.
5. Mocht één der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen tast de geldigheid of verbondenheid van andere bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Online Hair Academy en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Aanbod

1. Via de website dient men zich aan te melden voor ofwel een losse module ofwel een abonnement. Online Hair Academy brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de opleiding en/ of van het onderwijsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is.
3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a. De wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
b. Wanneer de opleiding start;
c. De voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
d. Voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
e. De prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
f. De wijze van betaling; en
g. De duur van de studieovereenkomst.
4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de klant en maken integraal deel uit van de informatievoorziening van Online Hair Academy.

Artikel 4 – Studieovereenkomst

1. De klant gaat een studieovereenkomst met Online Hair Academy aan door middel van de inschrijving voor de opleiding. Inschrijving vindt plaats via het online digitale registratieformulier van www.onlinehairacademy.com.
2. De studieovereenkomst komt tot stand wanneer de Online Hair Academy de inschrijving voor een opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Online Hair Academy schriftelijk de inschrijving voor de opleiding aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding.
3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan, bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de opleiding verstaan het verschaffen van toegang tot het onderwijsmateriaal.
4. Online Hair Academy is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheid onderzoek negatief is, zal Online Hair Academy gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen.
5. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Online Hair Academy. Online Hair Academy kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Annulering opleiding

1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Online Hair Academy onvoldoende is, staat het Online Hair Academy vrij om de betreffende opleidingen of de betreffende opleidingsmodule op een andere datum en/ of een ander tijdstip te laten starten. Indien Online Hair Academy en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en) dan heeft de klant het recht om de betreffende opleiding of opleidingsmodule te annuleren.
2. Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding heeft de klant het recht de opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Online Hair Academy geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een email: de verzenddatum van de betreffende e-mail.
3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt (uitgezonderd de bedenktijd volgens wettelijke regeling bij overeenkomsten gesloten op afstand) dat Online Hair Academy gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen .
a. Bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, 20% van de kosten van de opleiding.
b. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten.
c. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten.
d. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de opleiding.
4. Annulering door de klant van een incompany training kan uitsluitend plaatsvinden voordat Online Hair Academy met de uitvoering van deze opleiding is begonnen. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
5. In het geval van een annulering van een incompany opleiding geldt dat Online Hair Academy gerechtigd is de volgende kosten in rekening te brengen bij de klant;
a. Bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, 25% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
b. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 35% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
c. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 65% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding; en
d. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding.
6. Online Hair Academy behoudt zich het recht voor om bij niet voldoende deelname de cursus te annuleren of te verplaatsen.

Artikel 6 – Beëindiging overeenkomsten op afstand

1. Indien een klant een particulier is, heeft de klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht om zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van studiemateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het onderwijsmateriaal.
2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 dient de klant het ontvangen onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Online Hair Academy terug te zenden. Online Hair Academy is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de klant. Het terugzenden is voor risico van de klant.
3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 bestaat als de opleiding is begonnen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
4. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan Online Hair Academy betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van het genoemde in artikel 6 lid 5.
5. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Online Hair Academy een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: (i) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, (ii) de identiteit van degenen die de opleiding volgt, (iii) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de opleiding te vervolgen en (iv) de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

Artikel 7 – Examens

1. Indien van toepassing, wordt een opleiding afgesloten met een examen van Online Hair Academy.
2. Op deze examens is het examenreglement van Online Hair Academy van toepassing.

Artikel 8 – Betaling

1. Indien de klant een particulier is, vindt de betaling uitsluitend plaats door middel van het online digitale betaalsysteem dat door Online Hair Academy wordt aangeboden op www.onlinehairacademy.com. De klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door Online Hair Academy, uiterlijk op de aanvangsdatum van de opleiding zoals op de betreffende factuur is vermeld.
2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de klant de kosten van een opleiding op een later termijn via AfterPay of door betaling ineens voldoen. De klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een opleiding aan te geven, en deze kan na inschrijving voor een opleiding niet worden gewijzigd.
3. Indien de klant geen particulier is, dient betaling plaats te vinden uiterlijk op de aanvangsdatum van de opleiding zoals op de betreffende factuur is vermeld.
4. De klant dient de volledige kosten van een incompany opleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van deze opleiding aan Online Hair Academy te hebben voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst.
5. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald,stuurt Online Hair Academy de klant een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 kalenderdagen te betalen. Indien de klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6. De klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
7. Indien een klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen de extra kosten die Online Hair Academy moet maken om het aan Hair Extensions Academy toekomende bedrag te innen, voor rekening van de klant.

Artikel 9 – Legitimatie

1. Bij inschrijving voor een opleiding is de klant verplicht de correcte en volledige naam van de klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de opleiding die de opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
2. Ieder die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 4 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van een docent of andere functionaris van Online Hair Academy, te tonen.

Artikel 10 – Prijs

1. De kosten van iedere opleiding en betalingswijze staan vermeld op de website.
2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de studieovereenkomst, kunnen door Online Hair Academy worden doorberekend aan de klant.
3. Indien de klant een particulier is, en de in artikel 10 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een opleiding binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Online Hair Academy

1. Voor zover Online Hair Academy toerekenbaar tekortschiet en de klant daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Online Hair Academy voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
2. De aansprakelijkheid van Online Hair Academy voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich eveneens uit tot personen in dienst van Online Hair Academy, dan wel tot personen die door Online Hair Academy aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

1. Consumenten hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:219) recht op het gebruik van het herroepingsrecht voor iedere bestelling die bij Online Hair Academy wordt gedaan. Dit recht houdt in dat consumenten de bestelling binnen zeven (7) werkdagen kosteloos kunnen annuleren. Dit verzoek dient de klant schriftelijk (per post of e-mail) te richten aan Online Hair Academy.
2. Ten aanzien van lid 1 treed het herroepingsrecht in nadat de bevestiging per e-mail is verzonden.
3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven (7) werkdagen. Hiervoor krijgt, afhankelijk van het product en de al geleverde dienst, een restitutie van een deel van het geld.
4. Voor de online cursussen geldt dat de klant pas dan toegang krijgt tot de online cursus wanneer gebruiker een persoonlijk account heeft aangemaakt en de betreffende vergoeding volledig is betaald. De betreffende content en/of diensten en/of producten van Online Hair Academy kunnen hierna direct worden gebruikt, voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht van de klant op grond van de Wet Koop op Afstand wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Online Hair Academy verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Online Hair Academy. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Online Hair Academy.
2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan Online Hair Academy verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 14 –Wijziging algemene voorwaarden

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Online Hair Academy worden gewijzigd, wijzigingen van de algemene voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.
2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

© 2018-2023
X